JAK se stát rozhodčím

Fotbalová utkání v rámci FAČR může řídit pouze rozhodčí s platnou licencí rozhodčího fotbalu (viz Řád rozhodčích a delegátů FAČR).

Druh licence rozhodčího vyjadřuje stupeň jeho kvalifikace pro řízení utkání:
Licence C …   v rámci OFS, KFS, PFS a ženských soutěží (platnost této licence je maximálně 12 měsíců - do té doby musí rozhodčí absolvovat základní školení ve stanoveném rozsahu, aby získal Licenci A)   
Licence A …   všech soutěží s výjimkou profesionálních soutěží
Licence P …   profesionálních soutěží.
Licence kategorie vyšší opravňuje rozhodčího řídit i utkání, pro která postačuje licence nižší.

Pro první udělení Licence C musí uchazeč splnit nejméně tyto podmínky:

a)     být registrovaným členem Fotbalové asociace ČR (FAČR) s platným identifikačním číslem (ID). Podmínky a způsob získání členství ve FAČR naleznete ZDE

b)     stáří minimálně 15 let (uchazeč mladší 18 let musí předložit také ještě písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka s výkonem funkce rozhodčího)

c)     další podmínky dle §5, odst. 3:

a)     ovládat český jazyk slovem i písmem,

b)     na vyžádání doložit svoji bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů ne starším šesti měsíců,

c)     podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů (FAČR nakládá s osobními údaji striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů),

d)     na vlastní náklady se podrobit zdravotním prohlídkám způsobilosti výkonu funkce rozhodčího a na vyžádání předložit komisi rozhodčích výsledky požadovaných zdravotních vyšetření nebo testů,

e)     absolvovat vstupní školení předpisů FAČR a splnit prověrky z teorie a fyzické připravenosti ve stanoveném rozsahu.

Pro první udělení licence se musí zájemce přihlásit na kterémkoliv Okresním fotbalovém svazu (OFS) nebo Pražském fotbalovém svazu (PFS), v jehož působnosti hodlá funkci rozhodčího vykonávat (obvykle v místě trvalého bydliště).

Jak a kde se přihlásit:

1)     vyplněním elektronické přihlášky

  • uchazeč se automaticky dostane do evidence příslušné Komise rozhodčích OFS dle svého trvalého bydliště a zástupce této KR jej bude kontaktovat s podrobnostmi k výkonu funkce rozhodčího

nebo

2)     přímým kontaktováním Okresního fotbalového svazu (v Praze je to Pražský fotbalový svaz) – kontakty naleznete na:

3)     Pro uchazeče mezi dívkami a ženami – kromě možností pod bodem 1) a 2) mohou kontaktovat přímo také KR STK fotbalu žen prostřednictvím kontaktu ZDE

FAČR připravuje pro zájemce o funkci rozhodčího v různých krajích ČR regionální akce s možností diskuse a získání informací o tom, co vše činnost rozhodčího fotbalu obnáší a co vše by měl uchazeč splňovat.

Akce budou probíhat ve všedních dnech za účasti zástupců komisí rozhodčích OFS a KFS a instruktorů rozhodčích z příslušného regionu.