Nábor rozhodčích fotbalu

Jak se stát rozhodčím

Proč se ze všech sportů těší největší divácké oblibě právě fotbal? Proč se nestala světovým sportem číslo jedna nějaká jiná míčová hra? Důvod je asi zcela jednoznačný: fotbal je nejrozšířenější sportovní hra, která klade jen minimální nároky na výstroj, je to hra jednoduchá, a přitom nesmírně vzrušující.
Oproti jednoduchosti samotné hry ale vystupují ne již tak jednoduchá pravidla fotbalu. Z pohledu pravidel není již fotbal až tak dobře vymyšlený, jeho pravidla mají k dokonalosti ještě daleko. Hra je to krásná, skvělá, vzrušující, ale nedá se jednoduše uchopit a svázat do uceleného systému pravidel.

Zde je naprosto nezastupitelná funkce rozhodčího. Jeho postavení v současném fotbale je stále náročnější a jeho odpovědnost značná, neboť i jediným chybným verdiktem může zmařit výsledek snažení celého mužstva. V důsledku neustále se zvyšující vyrovnanosti mužstev a videotechnice, která často vyjasní herní situace do nejmenších detailů, výrazně roste význam správných a přesných verdiktů rozhodčích.

Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. A o rozhodčích to platí také, ne li dvojnásobně. Je nesporné, a poslední fotbalové mistrovství světa v Jihoafrické republice či Evropy v Polsku a na Ukrajině to jednoznačně dokumentovalo, že verdikty rozhodčích na celém světě jsou někdy nesprávné, neboť i rozhodčí jsou jen lidé a proto se také dopouští a budou vždy dopouštět přirozených lidských chyb, tak jako se jich dopouští i hráči.

Zatímco přípravě hráčů v jednotlivých soutěžích je věnována velká pozornost, příprava rozhodčích v minulosti zůstávala oproti hráčům v pozadí a stále často zůstává na okraji zájmu nejen sportovních odborníků, ale i technické veřejnosti. Snahou řídících orgánů a odpovídajících komisí na jednotlivých úrovních je zvýšení efektivity systému vzdělávání rozhodčích a zkvalitnění samotné přípravy rozhodčích dle úrovně soutěže.

V současné době je počet registrovaných rozhodčích ve FAČR více než 4200 (stav dle databáze FAČR ke 30.10.2013). Ve všech soutěžích FAČR nastupuje během každého víkendu přibližně 12 600 týmů, čímž vychází přibližně jeden rozhodčí na tři družstva. Tím vzniká vysoký počet zápasů odřízených rozhodčími laiky, především u žáků a přípravky nižších soutěží.
Z tohoto očividného nedostatku rozhodčích na nižších úrovních pak obecně samozřejmě vyplývá i nedostatek mladých a zejména pak perspektivních rozhodčích na vyšších úrovních.

Pro první udělení licence musí uchazeč splnit nejméně tyto podmínky:

a) být registrovaným členem Fotbalové asociace ČR (FAČR) s platným identifikačním číslem (ID). Podmínky a způsob získání členství ve FAČR naleznete na: http://clenstvi.fotbal.cz/jak-se-stat-clenem/

b) na vlastní náklady a ve vlastním zájmu se podrobit příslušným zdravotním prohlídkám pro zjištění zda je působilý k tomu, aby bez nebezpečí poškození svého zdraví mohl vykonat předepsané fyzické prověrky a následně i funkci rozhodčího

c) splnit teoretické prověrky z pravidel fotbalu a dalších fotbalových norem a vykonat prověrky fyzické připravenosti v rozsahu stanoveném příslušnou KR

Fotbalová utkání konaná v rámci FAČR může řídit pouze rozhodčí s platnou licencí rozhodčího fotbalu (viz Licenční řád pro rozhodčí fotbalu – naleznete jej např. v sekci „KE STAŽENÍ“ na tomto portálu).

Stupeň kvalifikace rozhodčího je vyjádřen odpovídající kategorií licence rozhodčího fotbalu. Rozhodčím FAČR se udělují licence kategorií A (nejvyšší – I.a II.liga), B (ČFL,MSFL,Divize), C (KFS,PFS), D (OFS), nebo M (mladší 18ti let). Licence kategorie vyšší opravňuje rozhodčího řídit i utkání, pro která postačuje licence nižší, byl-li k těmto utkáním právoplatně delegován.

Licence M se uděluje osobám mladším 18ti let.
Udělení licence M je podmíněno písemným souhlasem rodičů nebo jejich odpovědného zástupce. Licenci M může obdržet uchazeč o výkon funkce rozhodčího, jestliže dovršil 15 let věku. Řídící orgán může na návrh příslušné KR povolit výjimku a licenci M udělit i osobě mladší. Uchazeč o výkon funkce rozhodčího fotbalu může obdržet pouze licenci D nebo M; první licenci je oprávněn udělit pouze Výkonný výbor toho fotbalového svazu, u kterého se uchazeč hodlá aktivně zapojit do výkonu funkce rozhodčího.

V počátcích péče o mladé perspektivní rozhodčí je využívána především Škola mladých rozhodčích (nebo též Akademie fotbalových rozhodčích) na všech úrovních v rozsahu stanoveném příslušnou KR.

Pokud rozhodčí ve své profesi chce dosáhnout nejvyšších met ( I. liga), musí počítat s minimální přípravou 8 – 10 let, ve kterých rozhodčí prochází jednotlivými úrovněmi řízení fotbalu v ČR (okresní, krajské, národní, profesionální soutěže).
Podmínkou pro získání licence vyšší kategorie je nejméně půlroční aktivní působení ve funkci rozhodčího s licencí kategorie nižší. Změnu licence M na licenci D nebo C (v případech, kde se nábor nových rozhodčích organizuje na úrovni kraje a v PFS) lze provést u rozhodčího, který v průběhu soutěžního ročníku dovršil osmnáctý rok věku.

Rozhodčí je povinen ověřovat si po celou dobu svého působení ve funkci rozhodčího svou zdravotní způsobilost a na vyžádání předkládat komisi rozhodčích výsledky požadovaných zdravotních vyšetření nebo testů. Toto zdravotní vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.
Pro první udělení licence se může zájemce přihlásit na kterémkoli Okresním nebo Krajském fotbalovém svazu.

Ing. Miroslav Tulinger
místopředseda Komise rozhodčích FAČR

Pro nové adepty na rozhodčí, kteří by chtěli kontaktovat Okresní, popř. Krajské fotbalové svazy, jsme připraviliseznam předsedů KR OFS a KFS. Seznam je také dostupný z podstránky kontakty.