8. 9. 2017

Pracovní setkání předsedů komisí rozhodčích z celé ČR

Ve čtvrtek se v Praze na Strahově sešli na pracovním setkání předsedové komisí rozhodčích z krajů, ŘK Čech a Moravy a také ženského fotbalu. Probírána byla zejména důležitá témata související s činností rozhodčích a s prací delegátů. Prezentovány byly také aktivity připravované a realizované Skupinou Konvence rozhodčích UEFA spolu s Úsekem rozhodčích FAČR.

Účastníky krátce pozdravil generální sekretář FAČR pan Rudolf Řepka a ocenil jejich vysoké nasazení a práci s rozhodčími na všech úrovních fotbalu, kterou vykonávají pro fotbal a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Meetingu se v úvodu krátce účastnil také předseda „ligové“ komise rozhodčích pan Michal Listkiewicz.

Pak už se ke slovu dostali jednotliví předsedové komisí rozhodčích, kteří v krátkých několikaminutových prezentacích informovali ostatní kolegy o zajímavostech z práce svých komisí v regionech, a zmínili také samozřejmě záležitosti, které jim přidělávají vrásky. Určitě nejpalčivějším problémem zejména na okresní a krajské úrovni je nedostatek rozhodčích a kvalitních delegátů, kteří výkony rozhodčích hodnotí bezprostředně po utkání. Snad všemi bylo skloňováno i nedostatečné finanční ohodnocení, protože tato oblast je, s výjimkou ligy, dlouhodobě podhodnocená, což nepřispívá ke zvýšení atraktivity pro případné nové zájemce.

Komise rozhodčích na tento stav již delší dobu upozorňují. Celostátní náborová kampaň „Pískej – Mávej – Rozhoduj“ přinesla za posledních pět měsíců nárůst počtu o 213 rozhodčích, což je číslo, které předčilo snad všechna očekávání, ale ani to nestačí pokrývat úbytek, který je způsoben zejména malou atraktivitou funkce, ovlivňovanou ještě opakovaně negativní publicitou v médiích. A důležitou otázkou je, kolik z těch nově zapojených rozhodčích vydrží a u píšťalky zůstane natrvalo. 

Předsedové KR následně vyslechli informace o aktivitách, realizovaných v loňském ročníku 2016/17. Vlajkovou lodí mezi nimi je určitě celostátní vzdělávací program pro rozhodčí (VPR FAČR), který probíhal od listopadu do května, a účastnilo se ho 64 vybraných rozhodčích z KFS, z ŘK a STK FŽ, kteří absolvovali zejména praktická cvičení na hrací ploše, ale také hodiny analýz herních z utkání.

Samotné krajské KR zorganizovaly v loňské sezóně celou řadu vzdělávacích programů, ve kterých se nad rámec běžných seminářů věnovali rozhodčím odborníci z řad instruktorů a fitness instruktorů rozhodčích.

Náklady na tyto programy ve výši okolo 2,25 milionu Kč byly plně pokryty z prostředků poskytovaných UEFA v rámci projektů „Konvence rozhodčích“.

Další informace obdrželi účastníci o průběhu a přípravě nového ročníku „Programu Talent&Mentor“ pro perspektivní mladé rozhodčí, o přípravě tzv. „Development plan na období 2018-2020“ pro oblast rozhodčích, nebo o připravovaném semináři pro mentory rozhodčích, který je rovněž povinou součástí projektu Konvence v národních asociacích.

Zmíněny byly také výsledky a doporučení z kontrolní návštěvy pracovníků Panelu Konvence rozhodčích UEFA, která proběhla v dubnu 2017. Přitom velmi pozitivně byla hodnocena příprava instruktorů a jejich práce s rozhodčími, způsob vedení a vysoká úroveň projektů pro vzdělávání rozhodčích na celostátní úrovni (již zmíněné VPR FAČR) i na nižších úrovních a také Talent&Mentor program na úrovni ŘK a na krajích. Velmi pozitivně je vnímán také nový projekt na získání nových rozhodčích mužských i ženských v rámci celostátní kampaně „Pískej-Mávej-Rozhoduj“ (zde je potřeba podotknout, že náklady na tento projekt vzala na sebe plně FAČR).

Setkání se protáhlo až do večerních hodin, ale asi nikdo neodjížděl s tím, že by to byl „ztracený“ čas. Problémy byly poměrně přesně a dostatečně popsány a budou postupně přeneseny na jednání vedení FAČR, aby se podařilo co nejrychleji dosáhnout v této oblasti potřebných změn. Všichni se shodli na tom, že dlouhodobá koncepční práce s rozhodčími a delegáty musí pokračovat, a že projekty, jako výše zmíněné, mají v přípravě tak nezbytné součásti fotbalu, kterými rozhodčí a delegáti jsou, své opodstatnění.