Souhlas se zařazením do náboru

Žadatel bere na vědomí, že osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail a ID FAČR jsou zpracovávány pro účely náboru rozhodčích Fotbalovou asociací České republiky („FAČR“) po dobu nezbytně nutnou a v souladu s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli odvolat písemně na adrese FAČR anebo elektronicky na k.pauly@facr.cz.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má žadatel právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy žadatele nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace poskytuje Data Protection Leader: k.pauly@facr.cz.